Individuálna výučba

Individuálna výučba angličtiny v Jazykovej škole CEFL je plne prispôsobená potrebám poslucháča ohľadne obsahu a intenzity výučby, rozvrhu hodín a pod. Každý záujemca o tento typ kurzu absolvuje písomný diagnostický test a krátky ústny pohovor, na základe ktorých sa určí jeho momentálna jazyková úroveň. Zároveň sa s poslucháčom prediskutuje najvhodnejšie zameranie individuálneho jazykového kurzu (napr. všeobecná angličtina, konverzácia, obchodná angličtina, príprava na certifikačné skúšky a pod.) a stanoví sa cieľ jazykovej výučby.

Školné za individuálnu výučbu sa stanoví na základe obsahu a intenzity výučby. Poslucháč si predpláca dohodnutý počet vyučovacích hodín. Pri predplatení väčšieho počtu vyučovacích hodín naraz (20 a viac) sa poskytuje zľava zo školného.