Príprava na maturitu z angličtiny

Počas prípravného kurzu na maturitnú skúšku z anglického jazyka v Jazykovej škole CEFL získajú poslucháči úplný prehľad o priebehu, úlohách a témach skúšky na požadovanej úrovni (B1 alebo B2).  Poslucháči absolvujú cvičné testy, počas ktorých si osvoja základné zručnosti na úspešné zvládnutie  maturitnej skúšky. 

Príprava na externú (písomnú) časť

  • precvičenie kľúčových gramatických javov
  • rozširovanie slovnej zásoby na témy zahrnuté v maturitnej skúške
  • nácvik počúvania s porozumením
  • nácvik čítania s porozumením
  • nácvik písania relevantných slohových útvarov (napr. úvaha, recenzia, príbeh, email, atď.)


Príprava na internú (ústnu) časť

  • precvičenie jednotlivých tém s dôrazom na obsahovú a funkčnú  stránku jazyka
  • osvojenie si relevantnej slovnej zásoby k danej téme
  • interakčné cvičenia zamerané na opis obrázkov, vyjadrenie a obhájenie názoru na danú tému a “role plays”